نعم الوکیل گفت خداوند حق گذار یعنی قضا و حق به وکالت حوالت است.

services
ابراهیم چهره پرداز

خدمات

services
ابراهیم چهره پرداز

خدمات

قبول وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی تخصصی

امور حقوقی

امور حقوقی

قبول وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی تخصصی

درخواست مشاوره
دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

قبول وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی تخصصی

درخواست مشاوره
دعاوی ملکی

دعاوی ملکی

قبول وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی تخصصی

درخواست مشاوره
امور داوری

امور داوری

قبول وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی تخصصی

درخواست مشاوره
امور قراردادها

امور قراردادها

قبول وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی تخصصی

درخواست مشاوره
امور بین المللی

امور بین المللی

قبول وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی تخصصی

درخواست مشاوره
پیمایش به بالا