نعم الوکیل گفت خداوند حق گذار یعنی قضا و حق به وکالت حوالت است.

Corporate identity
ابراهیم چهره پرداز

هویت سازمانی

پیمایش به بالا