نعم الوکیل گفت خداوند حق گذار یعنی قضا و حق به وکالت حوالت است.

وکیل حقوقی

یکی از نحوه تقسیم بندی های حقوق؛ تقسیم بندی آن به امور حقوقی و امور کیفری است. منظور از امور حقوقی امور مربوط به زندگی روزمره افراد، معاملات، خانواده و مواردی از این دست است. از طرف دیگر امور کیفری به اموری گفته می شود که با مسائل مربوط به شکستن نظم عمومی جامعه و مجازات خاطیان سر و کار دارد. نکته بسیار حائز اهمیت این است که نه تنها مسائل کیفری و حقوقی با هم تفاوت دارند بلکه دعاوی و دادگاه ها و نحوه شکایت و نیز نحوه رسیدگی دادگاه ها به این دعاوی نیز متفاوت است. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم پرونده و مشکلی که داریم یک مسئله حقوقی است یا کیفری. برای تشخیص این امر بهترین کار مراجعه به یک مشاور حقوقی است.

وکیل حقوقی به فردی گفته می‌شود که از طرف موکل خود، در تمامی مسائل حقوقی او، در مراجع قضایی و غیرقضایی، اختیار قانونی دارد. تعیین محدوده اختیارات وکیل، به عهده فرد موکل است. درواقع حدود اختیارات وکیل حقوقی را خودتان تعیین خواهید کرد. او نماینده شما در مراجع قضایی و غیرقضایی است و به‌اندازه میزان اختیاراتش به بهترین شکل، انجام‌وظیفه می‌کند.

پیمایش به بالا