نعم الوکیل گفت خداوند حق گذار یعنی قضا و حق به وکالت حوالت است.

وکیل بین الملل

همان‌طور که می‌دانیم ماده 656 قانون مدنی، در تعریف وکیل این‌گونه گفته است: وکالت عقدی است که باعث می‌شود یک نفر، نایب شخصی حقیقی یا حقوقی دیگر «موکل » شود. در نتیجه با پذیرش وکیل، وکالت صورت می‌گیرد. حال که با مفهوم وکیل و وکالت آشنایی دارید، بهتر است قبل از پرداختن به تعریف وکیل بین‌المللی، این موضوع را مدنظر قرار دهید که حقوق بین‌الملل خود به دو زیر شاخه اصلی زیر تقسیم می‌شود:
1. حقوق بین‌المللی عمومی «روابط بین دو کشور»
2. حقوق بین‌المللی خصوصی «روابط اشخاص، اعم از حقوقی و حقیقی از کشورهای مختلف»
آن‌چه ما با آن سر‌و‌کار داریم، حقوق بین‌المللی است که شامل قواعد معاهده‌نامه‌ها و قوانین کنوانسیون‌های بین‌المللی است که یک وکیل بین‌ المللی تنها می‌تواند به این امور رسیدگی‌ کند. می توان در تعریف وکیل بین‌الملل چیست، او را یک حقوق‌دان آشنا به امور بین‌‌المللی دانست که با توجه به دانش حقوقی خود از موکل خود در موضوعات مربوط به دولت‌ها، سازمان‌ها و روابط بین‌ المللی، شرکت‌های فراملیتی، گروه‌های اقلیتی، امور بین‌المللی ورزش، مهاجرت، دعوا در دادگاه‌های ملی و فراملی و دیگر مسائل حقوقی دفاع می‌کند.
در نتیجه می‌توان گفت به کسی وکیل بین‌المللی می‌گویند که نه تنها صلاحیت وکالت در دادگاه‌های ایران بلکه در در دادگاه‌های تمام کشورهای دنیا را نیز دارد تنها به این خاطر که به تمامی قوانین ایران و جهان مسلط است.

پیمایش به بالا